צור קשר

תודה רבה על פנייתך!

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר

[contact-form-7 404 "Not Found"]
:שתף עמוד

מיתת צדיקים מכפרת

מיתת צדיקים מכפרת
הלכה 08:10 - 23.10.19 | דוד לוריא

במוצאי חג שמחת תורה, נסתלק פוסק הדור הגאון הגדול, רבי ניסים קרליץ זצ"ל, מזקני חברי מועצת גדולי התורה. אם נתעורר לנצל את מיתתו של הצדיק לתשובה, נזכה לכפרה על כל עוונותינו. 10 נקודות על מיתת צדיקים מאת יונתן הלוי באדיבות אתר הידברות

1. מיתת צדיקים מכפרת על ישראל – במסכת מועד קטן נאמר: "אמר רב אמי: 'למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך – מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתן של צדיקים מכפרת. א"ר אלעזר: למה נסמכה מיתת אהרון לבגדי כהונה? מה בגדי כהונה מכפרים – אף מיתתן של צדיקים מכפרת'".

2. מכפרת על ישראל כיום הכיפורים – בויקרא רבה נאמר עוד בענין זה: "בא' בניסן מתו בניו של אהרון, ולמה מזכיר מיתתן ביוהכ"פ? אלא מלמד שכשם שיום הכיפורים מכפר, כך מיתתן של צדיקים מכפרת".

3. צדיק שראוי לכך נלקח על מנת לכפר על ישראל – על פטירת צדיקים מובא בילקוט לך לך דבריו של הקדוש ברוך הוא: "אמר הקב"ה לאברהם אבינו: 'בשעה שבניך באים לידי עבירות ומעשים רעים, אני רואה צדיק אחד שהוא יכול לומר למידת הדין: 'די', ואני נוטלו ומכפר עליהם'".

4. הצדיקים הם משכון על ישראל – על הפסוק "עצי שיטים עומדים", מבאר המדרש כי המשכן היה ה'משכון' על עבירות עם ישראל, ומאז החורבן, כשאין משכן, הצדיקים הם המשכון על עם ישראל, וכה דברי המדרש: "אמר משה לפני הקב"ה: 'והלא עתידים שלא יהיו להם לא משכן ולא מקדש, ומה תהא עליהן?' אמר הקב"ה: 'אני נוטל מהם צדיק אחד וממשכנו בעדם, ומכפר אני עליהם על כל עוונותיהם'". ה'קדוש ישראל' מוסיף על דברי המדרש כי: "לפי זה, כל אחד ואחד צריך לדאוג, שמא הוא היה הגורם למיתת הצדיק".

5. מיתת צדיקים מכפרת רק עם תשובה – מיתת הצדיקים מכפרת רק כאשר עם ישראל שב בעקבות כך בתשובה. כלומר, כאשר עם ישראל שב בתשובה, הצדיק שנפטר הוא כקרבן שהביאו עם ישראל לכפר עליהם, ויש לכך את כל המעלה העצומה של פרה אדומה ושעיר המשתלח המועיל לכפר הרבה יותר ממה שפועל תשובה לבד.

6. יש להתחזק בתורה ויראת שמים עקב מיתת הצדיק – מרן הגרא"מ שך זצ"ל כתב כך: "מיתת צדיקים מכפרת, זו מידת רחמים, אבל תנאי קודם למעשה, אם אנו מתבוננים ומתחזקים בתורה ויר"ש. אל נתנחם בזה שמיתתם של צדיקים מכפרת, אסור לנו להסיח דעת מן האבידה, כי הלא אבד חסיד מן הארץ" (מו"מ ח"ד עמ' קפה).

7. הדמעות שבוכים על פטירת הצדיק מכפרים על ישראל – הג"ר חיים ברלין זצ"ל אמר, כי אמנם מיתת צדיקים מכפרת כקרבנות, אבל כל קרבן טעון נסכים. ונסכי קרבן הת"ח, הם הדמעות שבוכים על פטירתו.

כלומר, כשם שקרבן מכפר עם התשובה כך גם הקרבן של מיתת צדיקים, ואפילו כשיש גם דמעות שהם כנסכים, אין זה מכפר בלי תשובה, ועיקר התשובה הוא קבלה להבא לעזוב דרכו, מחשבותיו ותחבולותיו.

8. הקב"ה שומר את הדמעות בבית גנזיו – מיתת צדיקים מכפרת יחד עם תשובה ודמעות. על כן נאמר במסכת שבת כי: "המוריד דמעות על אדם כשר, הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו". הקב"ה שומר את הדמעות, כדי לראות אם הדמעות הועילו לתשובה (ויעלו לו כקרבן ונסכים) או לאו. ("נשמת חיים" עמ' לח).

9. אם אין מתעוררים לתשובה רעה באה לעולם – על רעיון זה, שכפרת מיתת צדיקים מועילה רק עם ההתעוררות לתשובה, מבואר בדברי השל"ה הקדוש: "ובזה מתורצים שני מאמרים דסתרי אהדדי. רבותינו ז"ל אמרו (מועד קטן כח א) "מיתת צדיקים מכפרת". ובפרק חלק (סנהדרין קיג ב) אמרו, "צדיק אבד מהעולם, רעה באה לעולם", שנאמר (ישעיה נז, א) 'מפני הרעה נאסף הצדיק'. אלא, לא קשיא, כשאין מתעוררים לתשובה רעה באה לעולם, וכשמתעוררים לתשובה אזי מיתתו מכפרת".

10. כל המצטער על מיתת הצדיק נחשב כאילו הקריב קרבן – בזוהר מובא כי כל מי שמספר על מיתת הצדיק ומצטער עליה, נמחלים עוונותיו: "אמר קב"ה אתעסקו במותהון דצדיקיא… ויתחשב לכון כאלו אתון מקרבין קרבנא… וכל דמצער על אובדיהון דצדיקיא… קב"ה מכריז עליה וסר עוונך וחטאתך תכופר".

תגובות‎